Jelenlegi hely

Az Informatika Intézet záróvizsga ügyrendje

A záróvizsgák menetének a vírushelyzett miatti módosulásának részletei az informatika mentor színterében illetve a záróvizsga színterekben vannak közzétéve.

A záróvizsga ügyrend a következő szakokra vonatkozik:

 • Üzemmérnök-informatikus BProf szak
 • Gazdaságinformatikus BSc szak
 • Mérnökinformatikus BSc szak
 • Programtervező informatikus BSc szak
 • Villamosmérnök BSc szak
 • Gazdaságinformatikus MSc szak
 • Info-bionika mérnöki MSc szak
 • Mérnökinformatikus MSc szak
 • Programtervező informatikus MSc szak

A záróvizsgára való jelentkezés:

A záróvizsgára való jelentkezés pontos módját és határidejét a Kar honlapján közzétett aktuális hirdetmény tartalmazza.

A Mérnökinformatikus MSc és Programtevező informatikus MSc szakok esetén, a záróvizsga B tételeinek meghatározásához, a diplomamunkával együtt illetve a diplomamunka leadási határidőig le kell adni a Záró vizsga jelentkezési lapot.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése,
 • a formai követelményeknek megfelelő dolgozat leadása

A dolgozatok elkészítése és leadása:

A dolgozattal kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket az Intézet „Szakdolgozat és diplomamunka szabályzat” tartalmazza.

Az elkészített dolgozatot a Kari naptárban megadott határidőre, a Kari hirdetményben meghatározott elektronikus felületen (Modulo) fel kell tölteni. Az Intézet tanulmányi előadójának irodájában le kell adni a dolgozat egy kötött példányát, valamint elektronikus adathordozón a dolgozatot pdf formátumban és a dolgozat elektronikus mellékleteit.

Ismételt záróvizsga esetén a sikeresen megvédett dolgozatokat ismételten le kell adni, a hallgatónak nyilatkoznia kell, hogy azok tartalma megegyezik a korábban megvédett dolgozatok tartalmával.

A határidő lejárta után leadott, vagy formai hibás dolgozatot nem fogadunk el!

A dolgozatok bírálatának elkészítése:

A dolgozat bírálatát a témavezető készíti el az „Szakdolgozat és diplomamunka szabályzat” mellékleteként közzétett sablonban. A bírálat leadásának határideje a következő két időpont közül az amelyik hamarabb következik bel:

 • a dolgozat leadási határidőt két héten belül követő utolsó munkanap
 • a hallgató védése előtti harmadik munkanap

A bírálatot aláírva, az Intézet tanulmányi felelősének kell eljuttatni két példányban. Az elégtelen bírálatot a hallgató tudomására kell hozni, e mellett az érintett záróvizsga bizottságot is értesíteni kell.

A záróvizsga részei:

A záróvizsga két részből áll:

 • A dolgozat védése.
 • Szóbeli vizsga a tételekből.

A záróvizsga két része időben elkülönülve vagy közvetlenül egymás után történik.

A dolgozat védése:

A dolgozat védése két – a záróvizsga szempontjából egyenértékű – módon történhet.

 • Az Informatikai Intézeten belül készített dolgozatok védésére a Záróvizsgabizottság (ZVB) előtt, a szóbeli vizsgával azonos napon, közvetlenül a szóbeli vizsgával együtt kerül sor.
 • Az SZTE más intézeténél készített dolgozatok védése az adott intézetben, az ott szokásos védési eljárás szerint, az ottani védési bizottság előtt történik. A védési bizottság a ZVB részére a védésről és annak eredményéről jegyzőkönyvet/feljegyzést küld, melyet a ZVB a záróvizsga jegyzőkönyvéhez csatol.

A záróvizsga menete:

A vizsgázó 2,5 órával a vizsga megkezdése előtt jelentkezzen a felkészülési teremben, a vizsga előtt 2 órával megkapja a feleletéhez tartozó tételeket. A záróvizsga tételsorok a kar honlapján vannak közzétéve, a kiosztott tételek számát és körét a szabályzat melléklete tartalmazza.

A felkészülési idő két óra, melynek során a vizsgázók használhatnak tankönyveket, jegyzeteket és saját írott előadásjegyzetet is. Az aktuális tételsorhoz kapcsolódó kidolgozott írásos anyagok használatát nem engedélyezzük!

A dolgozat védésének időtartama kb. 10 perc, továbbá a tételekre adott feleletek időtartama is tételenként kb. 10 perc.

A záróvizsga értékelése:

A záróvizsga érdemjegye három részből áll:

 1. a dolgozat bírálati jegye (a témavezető által javasolt jegyet a bizottság elfogadhatja, vagy indokolt esetben felülbírálhatja),
 2. a dolgozat védésének érdemjegye,
 3. a tételekre adott szóbeli felelet jegye.

A záróvizsga, csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha mindhárom részjegy legalább elégséges.

Ha a dolgozat érdemjegye elégtelen, új dolgozatot kell készíteni.

Ha a tételekre adott szóbeli felelet jegye legalább elégséges, tovább vihető az ismételt záróvizsgára. Hasonlóan, ha mind a dolgozat érdemjegye mind a védés legalább elégséges, tovább vihetők az ismételt záróvizsgára.

Az oklevél minősítésének kiszámítása a Kar szabályozása alapján történik.

A záróvizsgát követően a hallgató visszakapja a dolgozat kötött példányát.

Egyéb tudnivalók:

A záróvizsgára jelentkezett hallgatók – függetlenül attól, hogy melyik évben szereztek abszolutóriumot – az aktuális évben kiadott tételsorból tesznek záróvizsgát.

Az ügyrendben nem szabályozott részleteket az Informatika Intézet honlapján közzétett hirdetmény rendezi.

 

Elfogadva az Informatika Intézet Tanácsa által 2019. november 14-én.

 

Kiegészítések a záróvizsga ügyrendhez

 

Adminisztrációért felelős:

Keléné Fábián Alexandra tanulmányi előadó
62/546-718
tanulmanyi@inf.u-szeged.hu