Jelenlegi hely

Szakmai gyakorlat szabályzat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet, valamint a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Informatikai Intézete a kötelező szakmai gyakorlatról a következő rendelkezéseket hozza.

1. A szakmai gyakorlat helye

1. § (1) A szakmai gyakorlóhelyek előzetesen együttműködési keretmegállapodást kell kössenek a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Karával.

(2) Az érdeklődő cégek számára az Informatikai Intézet szakmai gyakorlatokért felelős tanára ad felvilágosítást, küldi el a szükséges nyomtatványokat, valamint segíti az aláírás lebonyolítását.

(3) A megállapodás alapértelmezetten határozatlan időre szól, de a felek bármelyikének kérésre szüneteltethető vagy felbontható, illetve határozott időre, meghatározott hallgatóra is megköthető.

(4) A szakmai gyakorlóhelyek – szándékuk szerint, utólag is – kérhetik elérhetőségi adataik és szakmai tevékenységük jellemzőinek nyilvánosságra hozását az Informatikai Intézet honlapján a Hallgatóknak / Szakmai gyakorlat / Cégek menüben. Ehhez ki kell töltsék, és el kell juttassák (elektronikusan szkennelve, vagy postai úton) az Informatikai Intézet címére a Regisztrációs űrlapot. Kérhetik a már nyilvánosságra hozott adatok módosítását vagy törlését is.

(5) Mivel a publikált lista nem teljes, a szakmai gyakorlatokért felelős tanár, illetve a Tanulmányi előadó ad felvilágosítást a hallgatóknak arról, hogy az általuk választott cég rendelkezik-e a szükséges megállapodással.

(6) A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat- eltérő megállapodás hiányában- a szakmai gyakorlóhely fizeti.

(7) Az Nftv. 44. § (3a) bekezdése szerint, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként - a 44. § (1) bekezdés a) pont szerint - megszervezett szakmai gyakorlatra – ide nem értve a duális képzést – költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet.

2. § (1) Megállapodás kötésének kötelezettsége nélkül szakmai gyakorlóhely lehet még

a) A Szegedi Tudományegyetem szervezetébe tartozó, szakmai képzési programnak megfelelő intézet, tanszék vagy kutató csoport,

b) A hallgató korábbi, a szakmai képzési programnak megfelelő munkahelye, ahol a felvételt megelőző tíz évben legalább két évet dolgozott,

c) A Szegedi Tudományegyetem Erasmus nemzetközi képzési programjában résztvevő szakmai gyakorlóhely.

3. § A duális képzésre vonatkozó speciális szabályok

a) A duális képzésben részt vevő cégek egyidejűleg szakmai gyakorlóhelyre vonatkozó együttműködési megállapodást is kötnek a TTIK karral.

b) A duális képzésben eltöltött két sikeres félévet követően az Informatikai Intézet a hallgató kötelező szakmai gyakorlatát automatikusan teljesítettnek ismeri el. A duális képzőhely a hallgató kezdeményezésére kitölti a Teljesítésigazolás nyomtatványt, amelyet aláírás után a hallgató eljuttat a duális képzést koordináló tanárhoz.

2. A szakmai gyakorlat időtartama szakonként

4. § Az időtartamokat az alábbi táblázat tartalmazza

IV. INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

Szak megnevezése

A gyakorlat hossza munkaórában

2014. szept.-től
felvettek számára

2019. szept.-től
felvettek számára

gazdaságinformatikus BSc

320 óra

320 óra

gazdaságinformatikus MSc

240 óra

240 óra

mérnök informatikus BSc

320 óra

320 óra

mérnök informatikus MSc

240 óra

240 óra

programtervező informatikus BSc

320 óra

320 óra

programtervező informatikus MSc

240 óra

240 óra

villamosmérnök BSc

 

240 óra

üzemmérnök-informatikus BProf

 

320 óra

 

3. A szakmai gyakorlat célja

5. § A szakmai gyakorlat célja

a) a hallgatók számára biztosítani az aktív részvételt az informatikai módszereket igénylő szakma specifikus alkotások tervezésében, fejlesztésében esetleg kivitelezésében;

b) a képzés során elsajátított ismeretek elmélyítése, az adott szakmától elvárt kompetenciák rögzítése;

c) az egyes munkahelyek felé támasztott elvárások felismerése, a munkavégzés szabályainak megismerése, a precíz, határidős teljesítés fontosságának tudatosítása;

d) a szakma specifikus gondolkodásmód kialakulásának elősegítése, az egyén problémamegoldó képességének fejlesztése;

e) az általános kompetenciákban mind az önálló, mind a csapatban végzett munka hatékonyságának növelése, a kommunikációs képességek javítása;

f) a munkahelytől függően a korábban tanult ismeretek adaptációja, a használt új eszközök megismerése;

g) a hallgató köteles a legjobb tudásának megfelelően végrehajtani a munkahelyen rábízott feladatokat, betartani a munkahelyi és munka- és titokvédelmi előírásokat. Bárminemű, a szakmai gyakorlat lefolyásával kapcsolatos problémát azonnal jeleznie kell az intézet felé.

4. A szakmai gyakorlat teljesítése

6. § (1) A szakmai gyakorlathoz a szak tantervében egy szakmai gyakorlat kurzus kapcsolódik. A kurzust a kurzusfelvételi időszakban lehet felvenni, vagy a szakmai gyakorlat lezárultát követő félévben, vagy abban a félévben, amely szorgalmi időszakában a szakmai gyakorlat teljesítve lesz. A szakmai gyakorlat kurzus csak aktív félévben vehető fel.

(2) A teljesített szakmai gyakorlat kreditértéke 0, értékelése megfelelt vagy nem felelt meg. Kivételt képez ez alól az Üzemmérnök-informatikus BProf szak, ahol a szakmai gyakorlat kreditértéke 23, értékelése: kiválóan megfelelt, megfelelt és nem felelt meg. A szakmai gyakorlat teljesítése a végbizonyítvány megszerzésének egyik szükséges feltétele.

(3) A gyakorlat megszervezése az Informatikai Intézet és a hallgató közös feladata. Elsősorban a hallgatók saját maguknak keresnek megfelelő gyakorlóhelyet, melyhez igény esetén az intézet segítséget nyújt. A hallgató és a fogadó szakmai gyakorlóhely meghatározza a gyakorlat alatt betöltendő munkakört, specifikálja a végrehajtandó feladatokat, sikeres teljesítés esetén javaslatot tehet szakdolgozati / diplomamunka témára.

(4) Szakmai gyakorlatra jelentkezés a szakmai gyakorlat kurzus tantárgyi előfeltételének teljesítése után lehetséges.

(5) A gyakorlatra a hallgatónak minimum két héttel a tervezett kezdési időpont előtt jelentkeznie kell. Ezt a kitöltött Fogadó nyilatkozatnak az intézet Tanulmányi Előadójához való eljuttatásával teheti meg. Az Informatikai Intézet ellenőrzi, hogy a szakmai gyakorlóhely rendelkezik-e együttműködési megállapodással. Ha igen, akkor jóváhagyja a tervezett szakmai gyakorlatot. A Fogadó nyilatkozat több eredeti példányban is leadható, az Informatikai Intézet egy példányra tart igényt.

(6) Az Erasmus képzési program keretében teljesíteni szándékozott szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak az angol nyelvű Fogadó nyilatkozatot kell kitöltve, aláírva eljuttatni az Informatikai Intézethez postai úton vagy személyesen a szakmai gyakorlat megkezdése előtt.

(7) A szakmai gyakorlat kezdete és befejezése között legfeljebb 6 hónap telhet el.

(8) Az egybefüggő szakmai gyakorlatot nem lehet kettéosztani. Betegség, vagy különös, méltánylást érdemlő esetben a szakmai gyakorlatért felelős tanár engedélyével meghatározott időtartamra meg lehet szakítani.

(9) A szakmai gyakorlat során a hallgató munkanaplót vezet, amely heti, vagy maximum 40 órás bontásban, időszakonként egy A4-es oldal terjedelemben legfeljebb 12 pontos betűméret mellett, tartalmazza az adott munkaszakasz kezdő és befejező napját, a ledolgozott órák számát és a hallgató tevékenységének részletes leírását. A munkanaplót keltezéssel kell ellátni és a végén az óraszámokat összesíteni kell. A munkanaplót a szakmai gyakorlóhelynek a gyakorlatért felelős munkatársa ellenőrzi, és megfelelőségét aláírásával igazolja.

(10) A munkanaplót a hallgatónak is alá kell írnia, majd a befejezést követő 30 napon belül a Teljesítésigazolást és a munkanaplót a Tanulmányi előadónak át kell adnia.

(11) A szakmai gyakorlat dokumentációjának  sikeres elbírálását követően a Tanulmányi előadó rögzíti a szakmai gyakorlat teljesítését a hallgató által felvett szakmai gyakorlat kurzushoz. A teljesítés visszamenőleges beírására nincs lehetőség, hogy ha a hallgató a vizsgaidőszak negyedik hetének végéig nem teljesíti a szakmai gyakorlatot, valamint e határidőig nem adja le a szükséges dokumentációt, akkor a kurzust újra fel kell vegye a következő félévben.

5. Korábbi munkatapasztalat elismertetése

7. § (1) A korábbi munkatapasztalatot az alábbi feltételek teljesítése mellett az Informatikai Tanszékcsoport elismerheti szakmai gyakorlatként.

(2)  Az egyetemi tanulmányok megkezdése előtti tíz évben a képzési programnak megfelelő munkahelyen eltöltött legalább kétéves munkaviszony igazolása esetén, különösen levelező tagozatos hallgatók esetében az Informatikai Intézet automatikusan teljesítettnek fogadja el a szakmai gyakorlatot. Az elfogadáshoz a hallgató a "Kérvény korábbi munkavégzés szakmai gyakorlatként történő elfogadásához" elnevezésű nyomtatványt kell, hogy kitöltse, és benyújtsa az Informatikai Intézetnek. A kérvény mellékleteként munkaszerződést és munkaköri leírást kell mellékelnie. A kétéves munkaviszonyt kivételesen legfeljebb két munkahelyen is lehet teljesíteni.

(3) Rövidebb, az egyetemi évek alatt vagy korábban, Magyarországon vagy külföldön teljesített, igazolható munkaviszonnyal rendelkező hallgatók számára is lehetőséget biztosít az Informatikai Intézet ennek szakmai gyakorlatként történő elfogadására. Az elfogadáshoz a hallgatónak a magyar vagy angol nyelvű Kérvény korábbi munkavégzés szakmai gyakorlatként történő elfogadásához nyomtatványt kell kitöltenie és benyújtania az Informatikai Intézetnek, mellékelve hozzá a munkaszerződés és munkaköri leírás mellett a rekonstruált, 6. § (9) és (10) bekezdése szerint készített munkanaplót. Az elbírálás az illetékes szakmai bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) Az Erasmus képzési program keretében folytatott munkavégzést is elfogadhatja az Informatikai Intézet a kötelező szakmai gyakorlatként teljesítésének. A hallgatónak ebben az esetben az angol nyelvű Teljesítésigazolást, az angol nyelvű munkanaplót és az Erasmus szerződés másolatát kell benyújtania a Tanulmányi előadónak. Az Erasmus szerződésből ki kell tűnnie a külföldi fogadó szervezet kilétének, az utazás céljának, a munkával eltöltött időtartamnak. A szakmai gyakorlat kurzushoz rendelt tanár dönt az elfogadásról hasonlóan a Magyarországon teljesített gyakorlatokhoz.

(5) A Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézete utólag, szakmai gyakorlatként elismerheti a hallgató demonstrátori tevékenységét, amennyiben az elvégzett munka időtartama eléri a jogszabályban előírt mértéket. A demonstrátori munka az oktatók tevékenységének támogatását jelenti, például gyakorlatok megtartását, dolgozatjavítást, és/vagy tananyagfejlesztési munkát foglalhat magába. A hallgatónak az általános szabályok szerint munkanaplót kell készítenie, amelyet a munkáját felügyelő oktató, a kurzus előadója igazol. A gyakorlat kezdete és vége között legfeljebb 24 hónap telhet el.

(6) Egy adott céggel vagy intézménnyel történő egyedi megállapodás alapján a cég vagy intézmény gyakornoki, illetve egyéb képzési programja is elfogadható szakmai gyakorlatként.

 

 

Első ízben elfogadva az Informatikai Intézet Tanácsának 2010. május 13-ai ülésén.

Módosítva: 2012. 10. 12.

Módosítva: 2019. 10. 3.

Módosítva: 2021. 02. 04.

Hatályba lépés: 2021.  02. 04.