Jelenlegi hely

Osztatlan 10-12 féléves és rövid ciklusú informatikatanári portfólió, szakdolgozat és záróvizsga szabályzat

I. A szabályzat célja, hatálya és jelölései

 

 1. Az informatikatanár szakos hallgatókra a Tanárképző Központ portfólióra, szakdolgozatra és záróvizsgára vonatkozó szabályzatai, illetve az Informatikai Intézet szakdolgozat és záróvizsga szabályzatai egyaránt vonatkoznak. Jelen szabályzat célja kiegészíteni, ellentmondások esetén pedig egyértelműsíteni a felsorolt szabályzatok rendelkezéseit az informatikatanár szakos hallgatók esetén.
 2. Jelen szabályzat kizárólag informatikatanári szakdolgozatokra, nagyobb részben informatikai szakmódszertani irányultságú portfóliókra, és az informatika záróvizsga bizottság előtt leteendő záróvizsgákra vonatkozik.
 3. Jelen szabályzat annak közzétételekor lép hatályba.
 4. A Szabályzat során hivatkozott dokumentumok és azok rövidítései:

 

II. A portfólió

 

1. A portfólió elkészítése, leadása, tárolása és használata

 

 1. A portfólió követelményeit alapvetően a TKKP dokumentum írja le.
 2. Hogyha a hallgató nagyobb részben informatikai szakmódszertani irányultságú portfóliót készít, akkor azt az informatikai záróvizsga bizottság előtt kell megvédenie.
 3. Hogyha a hallgató pedagógiai-pszichológiai portfóliót készít, akkor választása szerint megvédheti azt az informatikai vagy a másik szakja szerinti záróvizsga bizottság előtt.
 4. A portfóliót akkor lehet és kell az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézőjének leadni, hogyha a hallgató azt az informatikai záróvizsgájának keretében fogja megvédeni.
 5. A portfóliót az aktuális félévben a TTIK honlapján kihirdetett határidőig, ennek hiányában a TKKSz-ben megadott határidőig kell leadni.
 6. A portfólió leadásakor a hallgató nyilatkozik arról, hogy pedagógiai-pszichológiai vagy informatikai szakmódszertani irányultságú portfóliót készített.
 7. A portfóliót két példányban, nyomtatva és spirálozva, az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézőjének kell leadni. A nyomtatott portfólió hátsó táblájának belső oldalára ragasztott megfelelő borítékban mellékelni kell a portfóliót, a TKKSz I.4.3 pontjának megfelelően Word- és PDF-formátumokban, illetve a portfólió készítése során felhasznált különböző típusú dokumentumokat (szöveg, prezentáció, videó, stb.) is. A mellékletet elterjedt és szabványos adathordozón (CD/DVD, SD/micro SD kártya, USB memória) kell elhelyezni. A portfólióhoz mellékelt dokumentumokat értékelési portfólió és munkaportfólió nevű mappákba (és azok almappáiba) értelemszerűen el kell különíteni, melyekből a munkaportfólió opcionális. Az összes, elektronikusan vagy fizikailag beadott példánynak meg kell egyeznie, kivételt képeznek azok a dokumentumok, melyek MODULO-ba történő feltöltése azok nagy mérete miatt nem lehetséges.
 8. Az informatikai záróvizsga bizottság keretében megvédett portfólió egyik példánya az Informatikai Intézet záróvizsgáinak keretében megvédett szakdolgozatok mindenkori tárolási szabályai szerint kerül eltárolásra, a másik példánya a portfólió bírálójánál marad.
 9. Az IISz szerzői jogi rendelkezéseinek megfelelően a szerzői jog – ha a hallgató és a témavezető másként nem rendelkezik egy közös megállapodásban – mind a témavezetőt, mind a hallgatót megilleti, és a dolgozatban elért eredményeket a későbbi munkáikban a közös eredményekre hivatkozva szabadon felhasználhatják.

 

2. A portfólió bírálatok elkészítése

 

 1. Pedagógiai-pszichológiai portfólió esetén, a TKKSz I.4.2. pontjának megfelelően, az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézője a portfóliót a leadást követően haladéktalanul elküldi elbírálásra a Neveléstudományi Intézetbe.
 2. Amennyiben a hallgató nagyobb részben informatikai szakmódszertani irányultságú portfóliót készített, a portfólió bírálóját a záróvizsga bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag nevezi ki. A bírálónak a portfóliót az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézője juttatja el.
 3. A portfólió bírálatát két példányban kell leadni az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézőjének a TTIK hirdetményben közzétett portfólió bírálat leadási határidőig, annak hiányában a nem tanári szakdolgozat bírálat leadási határidőig.

 

III. A szakdolgozat

 

1. Jelentkezés informatikai jellegű szakdolgozat készítésre

 

 1. A rövid ciklusú képzések esetén a TKKRC nem írja elő szakdolgozat készítését, így szakdolgozatot készíteni nem kell.
 2. A 10-12 féléves képzésekben a TKKSz értelmében kötelező szakdolgozatot készíteni.
 3. A szakdolgozat kiírására és a szakdolgozatra történő jelentkezésre a TKKSz és az IISz egyaránt érvényesek az alábbi megjegyzésekkel és módosításokkal.
 4. Összhangban a TKKSz elvárásaival, a meghirdetett témák, az Informatikai Intézet adminisztrációs rendszerében történő rögzítésének következtében, megjelennek az Intézet honlapján, továbbá az Intézet tanulmányi ügyintézője gondoskodik arról, hogy minden évben március 31-ig elküldésre kerüljenek a Tanárképző Központnak.
 5. A hallgató első körben a témavezetőt keresi meg, akivel egyezteti a témát. Az IISZ értelmében a kiválasztott témáról a hallgató egy rövid munkatervet készít, mely tartalmazza – legalább havi bontásban – a feladat megoldásának ütemezését, az elvégzendő feladatokat és a várható eredményeket. A TKKSz-hez illeszkedően, erősen ajánlott, hogy a dolgozat 75%-a a második szakdolgozati szeminárium végéig elkészüljön, de az ütemezés ezt felülírhatja. A témavezető a második szakdolgozati szemináriumra az ütemezés alapján ad jegyet, a munka hátralevő részének értékelése a dolgozat teljes tartalmával együtt a szakdolgozat bírálatban történik.
 6. A témavezető az általa elfogadott tématervet elküldi a tanszékvezetőnek engedélyezésre.
 7. Amennyiben a hallgató nem a kiírt témák valamelyikére, hanem a témavezetővel egyeztetett új témára jelentkezett, a témavezető az új témát rögzíti az Informatikai Intézet elektronikus adminisztrációs rendszerében.
 8. A hallgató a szakdolgozat készítésre kizárólag a tanszékvezető által előzetesen engedélyezett tématerv birtokában jelentkezhet. Ezt az Informatikai Intézet adminisztrációs rendszerében elektronikusan teheti meg, ahol legalább a TKKSz témaválasztó lapján specifikált információkat megadja, és ahol a tanszékvezető leigazolja a téma és a témavezető engedélyezését. Amennyiben technikai okokból a hallgató az elektronikus adminisztrációs rendszerben nem tud jelentkezni, a témavezető felelőssége a hallgató jelentkezésének rögzítése.

 

2. A szakdolgozat formai követelményei

 

 1. A szakdolgozat formai követelményeit alapvetően az IISz írja le, mely kiegészül az alábbiakkal.
 2. A hallgató szakjához a pontos szakpárt kell feltűntetni. Például: informatika-matematika osztatlan tanár szakos hallgató.
 3. A dolgozat TKKSz szerinti fő részének az IISz-ben specifikált érdemi rész felel meg, melynek terjedelme a TKKSz előírásának megfelelően minimum 40, maximum 50 oldal, a dolgozat többi része ezen felül értendő.
 4. A TKKSz által elvárt, minimum 80.000 karakterbe beleszámítanak azok a szakdolgozó által írt programkód részletek is, melyek a nyomtatott dolgozatban nem kerülnek elhelyezésre, feltéve, hogy ezeket a hallgató a mellékletben, az egyértelműség és ellenőrizhetőség érdekében a többi tartalomtól elkülönítve (akár másolatként), saját programkódok nevű mappában elhelyezi. Nem számít bele az elvárt minimum karakterszámba semmilyen program által generált, illetve más szerzőtől átvett tartalom (például programkönyvtár).
 5. Amennyiben a hallgató nem előzőleg kiírt témára jelentkezett, hanem saját vagy a témavezetővel megbeszélt témát dolgozott fel, akkor a dolgozatban a Feladatkiírás helyettesíthető a tanszékvezető által engedélyezett Tématervvel, melyet teljes, változatlan formában kell elhelyezni. Sem a Feladatkiírás, sem a Tématerv nem váltja ki az elvárt Tartalmi összefoglalót.
 6. Az Irodalomjegyzék a dolgozat készítése során felhasznált irodalmakat tartalmazza, ezeket a hallgatónak ismernie kell, ugyanakkor nem elvárás, hogy a dolgozatban mindegyik irodalomra legyen hivatkozás. Az irodalmakat szerzők szerinti ABC sorrendbe kell tenni. Egy adott mű ismert adatait az ISO 960:1987-es szabvány magyarországi alkalmazásának megfelelően a következő sorrendben kell elhelyezni: szerző(k), kiadási év, cím-alcím (dőlt betűkkel), kiadás (hányadik illetve milyen jellegű kiadás), kötet, kiadási hely, kiadó vagy folyóirat, oldalszám, terjedelem, megjegyzés, ISBN vagy ISSN szám, URL és annak utolsó megnézési időpontja.

 

3. A szakdolgozat leadása, tárolása és használata

 

 1. A szakdolgozatot az aktuális félévben a TTIK honlapján kihirdetett, az osztatlan tanár szakos szakdolgozatokra vonatkozó határidőig kell leadni, ennek hiányában a TKKSz-ben megadott határidő érvényes.
 2. A TKKSz értelmében, a szakdolgozat nyomtatott változatát, annak elektronikus adathordozón elhelyezett Word- és PDF-formátumaival, illetve esetleges további mellékleteivel együtt, két példányban, az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézőjének kell leadni, az IISZ formai elvárásainak megfelelően.
 3. Az informatikai záróvizsga bizottság keretében megvédett szakdolgozat egyik példánya az Informatikai Intézet záróvizsgáinak keretében megvédett szakdolgozatok mindenkori tárolási szabályai szerint kerül eltárolásra, a másik példánya a témavezetőnél marad.
 4. Az IISz szerzői jogi rendelkezéseinek megfelelően a szerzői jog – ha a hallgató és a témavezető másként nem rendelkezik egy közös megállapodásban – mind a témavezetőt, mind a hallgatót megilleti, és a dolgozatban elért eredményeket a későbbi munkáikban a közös eredményekre hivatkozva szabadon felhasználhatják.

 

4. A szakdolgozati bírálatok elkészítése és kezelése

 

 1. TKKSz I.3.6. A szakdolgozat leadása után a tanszékeknek egy hónapjuk van arra, hogy elkészítsék a szakdolgozati bírálatokat. A témavezető véleménye és javasolt érdemjegye mellett minden esetben szükség van egy opponensi véleményre is. Az opponens a tanszék valamely munkatársa, de lehet megfelelő szakmai hozzáértéssel rendelkező külső tag is. Ha esetleg a két vélemény eltér a szakdolgozat elfogadhatóságát illetően (azaz az egyik bíráló a szakdolgozatot elégtelenre, a másik legalább elégségesre minősíti), a tanszék vagy intézet köteles egy harmadik szakértővel is véleményeztetni a dolgozatot. Ha az ő véleménye pozitív, akkor van lehetőség a szakdolgozat megvédésre, ha az is negatív, akkor szakdolgozat minősítése elégtelen. … A szakdolgozati bírálatokat a két elsődleges bírálónak a tavaszi szemeszterben legkésőbb április 30-ig, az őszi szemeszterben november 30-ig el kell készítenie, hogy az esetleges harmadik bíráló véleménye is még egy héten belül elkészülhessen. A hallgatóknak az összes bírálatot – nyomtatva vagy e-mailben – meg kell kapniuk legkésőbb a szakdolgozatvédés napja előtt 7 naptári nappal.
 2. A szakdolgozat leadásáról a tanulmányi ügyintéző tájékoztatja a témavezetőt, aki haladéktalanul, a bizottság elnökének írt levélben, javaslatot tesz az opponens személyére, és kéri az opponens kinevezését.
 3. Az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézője a dolgozatot haladéktalanul eljuttatja a témavezetőnek a dolgozat leadását követően, az opponensnek pedig annak kinevezését követően.
 4. A bírálók a bírálatokat a TKKSz I.3.6. pontjában megadott határidőkig elektronikusan és két nyomtatott példányban leadják az Informatikai Intézet tanulmányi ügyintézőjének, aki a bírálatokat legkésőbb a szakdolgozatvédés előtt 7 naptári napig elküldi a szakdolgozó által a témaválasztó lapon megadott e-mail címre.

 

5. A szakdolgozat védése

 

 1. TKKSz I.3.5. A szakdolgozatok megvédése annak a vizsgaidőszaknak az első hetében zajlik, amelyben a hallgató tanári záróvizsgára jelentkezett: a szakdolgozat megvédése a TZV része, de attól időben némileg elkülönülve, az illető vizsgaidőszak elején zajlik.
 2. A szakdolgozat bemutatásának és védésének időtartalma 15 perc, melyen belül a hallgatónak 5 perce van arra, hogy a szakdolgozat fontosabb részeit önállóan ismertesse. A védés további részében a hallgató válaszol a bírálók írásban feltett kérdéseire és a védési bizottság által feltett kérdésekre.

 

IV. A záróvizsga

 

1. A záróvizsgára bocsátás

 

 1. A záróvizsga alapvetően a TKKSz előírásainak megfelelően zajlik, a következő pontosításokkal.
 2. A TKKSz I.5.1 pontja értelmében a hallgató akkor bocsátható záróvizsgára, ha:
 • a TTIK által kihirdetett határidőig jelentkezett záróvizsgára, és
 • az abszolutóriumot megszerezte, és
 • a szakdolgozatát határidőig benyújtotta és feltöltötte a MODULO-ba, ill. a könyvtári repozitóriumba, és
 • a portfóliót határidőig benyújtotta és feltöltötte a MODULO-ba, és
 • nincsen díjtartozása, könyvtári vagy eszköztartozása.
  1. TKKSz I.5.2.: A záróvizsga akkor eredményes, ha minden részjegye legalább elégséges, különben a záróvizsga érdemjegye elégtelen. Az elégtelen záróvizsga leghamarabb a következő félév záróvizsga-időszakában ismételhető. Ismételt záróvizsga során az elégtelennel minősített vizsgarész(eke)t kell csupán megismételni.
  2. Az 1.2. és 1.3. pontok szellemében a hallgató az informatika záróvizsgájának többi részét akkor is leteheti, ha annak valamely részéről (akár a szakdolgozat vagy portfólió bírálatról vagy védésről) már kiderült, hogy az elégtelen.

 

2. A záróvizsga

 

 1. Az informatika záróvizsga a TKKSz I.2.1. pontjának megfelelően a következő részekből áll:
 1. a szakdolgozat bemutatása és védése;
 2. szóbeli felelet az informatikai szakmai ismeretekből tételsor alapján;
 3. szóbeli felelet az informatikai szakmódszertani ismeretekből tételsor alapján;
 4. portfólió bemutatása és védése, ebbe integrálva számadás a pedagógiai-pszichológiai modulhoz tartozó ismeretekből, feltéve, hogy a hallgató a portfóliót az informatikai záróvizsga bizottság előtt védi meg.
  1. A záróvizsga keretében a tételek kidolgozására összesen 120 perc áll rendelkezésre, mely során – a TKKSz I.2.1 pontjának megfelelően - semmilyen segédanyag nem használható.
  2. Az informatika záróvizsga egyes részeinek időtartalma 10-15 perc.